HOME > 자료실 > 박스의형식  
 
0900 : 매립판 0901 : 패드 0902 : 패드 0903 : 패드
0904 : 몸통툴 0933 : 칸막이 0934 : 칸막이 0935 : 칸막이
 
(자료출처 : "골판지상자 품질관리지도서" , 한국지함공업협동조합)